Anou reve, mazine ek swete…

Avec le soutien de

Enn  zour, enn bann zanfan zordi pou rakont 50 an Moris.

Enn zour, dimounn pou demann zot kouma zot ti viv sa zour-la, sa

12 mars 2018-la…

Sa bann zanfan-la ena 7, 8, 9 an ou plis azordi.

Anou dir dan 50 an, kan Moris pou fet so 100 an, se sa bann gran dimounn-la ki pou rakont zot souvenir…

Parey kouma nou pe demann bann temwin zistwar 1968…

Dan 50 an, bann tipti zordi ki pou vinn bann gran dimounn demin…

Ki zot pou rakonte ? Biz biz prezidan/Premie minis ? Mo pa krwar !

Pli sir zot pou rapel zot ti dan lekol primer.

Sirma zot pou mazinn lanbians kan zot ti zanfan ek sant lim nasional dan lekol…

Zot pou kapav rakont sa lazwa kinn anim zot kan zot inn fini lev drapo, inn rant dan klas manz gato ansam ek zot bann kamarad avan rant lakaz boner…

Me dan 50 an, sa bann zanfan zordi-la pa pou zis gard an memwar sa dat 12 mars-la, zot pou asosie li avek enn lepok, lepok zot lanfans, zot linsousians.

Zot pou rapel ki kan zot ti tipti, zot tou ti zwe ansam kan laklos rekreasion sone, zot pou rapel zot bann larme sek dan klas ki ti invite dan zot laniverser san get nom… ek kominote…

Me dan 50 an, kot sa bann zanfan zordi-la pou ete ek sirtou dan ki kalite Moris zot pou viv ?

Anou swet zot enn pei meyer…

Anou swete ki kan zot pou selebre 100 an lindepandans, ki kan zot pou rakonte, zot pou kapav dir ki boukou batay finn resi gagne…

Anou swete ki kan zot pou get dan retrovizer, zot pou kapav dir ki pei-la inn prospere, inn bien avanse, ki sosiete-la inn vinn pli zis, ki zom ek fam ena mem drwa ek oportinite, ki tou dimounn fier pou dir zot morisien…

Anou reve ki, kan fer enn bilan dan 50 an, dimounn kontan res dan enn pei kot ena enn partaz egal rises, kot tou imin trete avek dinite, a kot bann pli pov nepli bizin al abrit zot dan bann sant kan ena siklonn parski politik enn twa pou sak fami inn marse…

Anou swete ki an 2068, kan bann dimounn koz Moris, zot kontan ki ekite inn vinn enn realite depi lontan. Lerla zot kapav dir ki se gras a sa ki li nepli enn nouvel kan lorea sorti dan enn kartie defavorize telman tou zanfan gagn mem sans depi li ne dan sa pei-la.

Anou reve ki dan 50 an, kan bizin fer bilan, nou kontan pou trouv nou bann servo inn retournn dan pei apre zot letid. Parski bann zanfan Moris kone ki zot tou ena sans egal ek ki zot pou rekrite dan bann milie profesionel gras a meritokrasi, konpetans, bann valer ki respekte.

Anou sey mazine ki kan sa bann kamwad zordi-la rezwenn dan 50 an, zot fier pou trouve ki politik ti kopin, bann pas drwa, bann koze kouma «nou bann, nou dimounn» nepli existe…

Parski sa mantalite-la pounn finn antere avek bann dinozor ki pou nepli la…

Ousi parski se enn lot zenerasion zom ek fam politik ki pou dirize. Enn bann dimounn ki kan zot inn pret serman kouma parlmanter zot finn ousi sign enn kod de kondwit pou aksepte letik ek moralite dan zot rol politisien.

Anou reve ki dan 50 an, bann dimounn viv an kominion ek la natir ek ki personn pa pe bizin dir aret kokin nou laplaz… Ek ki nou tou fier nou lidantite, nou fier nou sant kiltirel morisien kinn vinn enn realite. Ek ki nou tou kontan pou partaz nou kiltir lokal ki prezerve, ki rekonet, avek kreol ki finn trouv so plas dan parlman ek partou ayer. 

Anou sey panse ki dan 50 an, kan nou pou koz Rodrig, nou pou kontan so bann zoli devlopman, so lagrikiltir kinn evolie ek kinn permet li vinn grenie Moris alor ki dan Agalega, bann Indien finn ale depi lontan ek boukou Morisien pe kapav al fer enn ti sezour laba.

Anou mazine ki dan 50 an, Sagos inn fini retournn anba drapo Moris ek ki bann zanfan sagosien inn resi retournn dan zil zot fami.

Lerla nou sir ki sak 12 mars, pou ena zis lazwa dan tou leker…

Anou rev enn meyer demin pou nou bann zanfan zordi…

Travay-la koumanse aster-la mem…

Publicité
Publicité
Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous.

Ailleurs sur lexpress.mu

Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires