La clé du coeur

Avec le soutien de

{La scène se passe dans une vaste salle des hautes Plaines-Wilhems, où l’on prévoit un grand mariage. Des guirlandes et des lampions partout. Popol et Vinan, les chefs de famille, sont assis à deux tables éloignées l’une de l’autre d’environ 100 pieds. Ces tables sont sur roulettes, qu’on rapproche ou qu’on éloigne selon le degré d’ « alchimie » entre les deux « kozers ». Une fenêtre, à gauche de Vinan, permet aux deux hommes de s’adresser aux humbles qui, dans le jardin, s’activent à créer la richesse qui servira à régler les dépenses des princes et assurer leur place dans l’histoire.}

• Vinan : Eta ! mo pa ti dir twa mo na pa pou aksepte okenn « deadline » ou « ultimatum » ? Abe ki fer to oule ale aster la ? (1)

• Popol : To enn mari zokris twa… To krwar mo kapav kontinie koumsa mem : sandwich fini komande, took maria ousi, sardinn pe sek lor krouton. To napa konpran tou sa pou al gate e ki mo pou perdi figir si mo pa fixe dat mariaz-la enn fwa ? De mwa pe rise pe pouse mem…

• Vinan : To mem fer to maler, Pol. Get Bunny. Tinn fini say so invitasion mariaz trankil senn-la, selma tonn al ouver to gran lagel e mansionn so nom. Sa kou-la, li fronte dan komite, li al rod backing ville noire e li ki dimann cancel to invitasion mariaz !

• Popol : Move douk sa. To bien kone pena ase manze bwar pou tou nou fami e pourtan to al dir : « zame mo pa pou les tonbe okenn dimoun ki finn soutenir mwa dan le pase.» To pa trouve to pe rod beze ?

• Vinan : Mo ti krwar to ena lesperians, coco. Koze politik sa. Bizin dir sa. Fer, se enn lot. To mem to pa finn ranvway sa mariaz la definitivman plis ki enn fwa ? Pourtan… to lamem ! Pourtan, to pa mwins sinser ki mwa ?

• Popol : Bon get, kouma mo la la, sa lakor signe to ti anvway avek Rafick la, enn joke sa ? De zour travay, li ena zis trwa lalinn e ki li dir ? Twa ki oule deside ki sann-la pou invite dan mo kote ? les sa, twa ki pou deside ki zot pou manze, ki zot pou bwar, ki dans zot pou danse ? (En se tournant vers la fenêtre ouverte, il prend sa voix de stentor et hurle) Tann mwa bien ! Inn ariv ler pou Rajess kapav zet so pwazon dan twalet. Pa pou ena mariaz. Lir mo la lev bien ! Pa-pou-e-na-mariaz ! Tou off mem sann kout la, enn fwa pou tout ! de-fi-ni-tiv-man !

• Vinan : Bon to trouve kouma to pe fer ? Ki manier nou pou avanse la ? Vre mem to le arete ? Les mwa manz gato tou sel e sakenn dant nou al retrouv so beki ?

• Popol : MMMmmm. To ena rezon. De tout manier, Bonom Neerood ankor, me sa pwaro Parvin la ek sirtou so mama… Gete, mo anvway twa Alan dimin, Rafick la li enn bon boug, me mo krwar li finn tro frekant Rodrigues sa boug la ! Apre nou les de trwa zour pase, apre twa to fer enn declarasion ki bizin bien for. Ek malin. Atann mo pou rode la… Woue, to dir zot ki zame to pa pou fer lakor ki to pa satisfe 100%. Sa fer twa paret strong, ferm, ler la mwa mo dir ena enn sel pwin desakor ek twa to a panse enn lot kitsoz.

• Vinan : Wi, bien bon sa, atann enn kout, mo mark li la : « zame mo pa pou fer… 100% ». Wi, bien bon sa

• Popol : Bon, mo ale alor, mo met mo figir « amerde » la. Pena refer sann kout la. Ah be, kouma la marie ete ?

• Vinan : Linn fite to kone. Ti akrwar li pli anvi ki le mari limem. To trouv sa bann lormonn la : terib li for sa ! To rapel kouma ti ete kan mo papa ti la ? Sa kalite for la… 76 tou sa… Gete ki bez finn ena lerla. To panse nou pou fane parey ? E pa blie, finans pou nou, presidan travayis pou mwa e…

• Popol : Gete monwar, monn fini desire trwa kart mariaz deza la, mo pa pou inprim ankor ziska ki dal fini kui e ki kontra mariaz fini signe sa cout la. Aio, ala enn lot douk : ki noter nou pou tom dakor la ?

{Au bas, dans la foule, caché derrière un coq en paille, Bonom Neerood attise les rumeurs : « Si zot aksepte zot invitasion, zot pou bizin bwar dilwil tou longer zot inion. Dir zot kont sa lalians. Ena enn ta lezot pretandan, bann ex, sirtou. Bann la, zot zis konn frekante. »}

(1) Pour conserver la saveur particulière des échanges, nous avons opté pour la version originale en kreol.

Publicité
Publicité
Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous.

Ailleurs sur lexpress.mu

Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires