Tiyo lékours

Avec le soutien de

Avan lékours:

- Fer mwa konfians, enn timing sir-sir sa...

- Lot fwa-la ousi pa ti sir-sir...

- Non sann fwa-la pli sir-sir ankor, sir sir sir mem sa...

- Kouma to kapav sir-sir koumsa?

- Sa séval-la so papa ti enn gran sanpion dan l’Afrique du Sud sa...

- So papa? Kouma to konn so papa twa? To pou dir mwa to tom inpé enn fami ar li la.

- Non, séval-la so papa inn gagn enn ta grangran lékours laba. Saki swiv lékours koné.

- Kapav... selma kouma to sir linn suiv sorpa ? Garson parfwa zot swiv zot mama.

- Lor la to péna okenn traka. Koté so mama osi, li éna enn matant pli sok ankor... Zamé personn pa’nn kapav fer so létour sa matant-la.

- Sa vé dir vrémem li for. Espéré li pou adapté ek sa klima Moris-la.

- Pou sa péna traka twa. Lané dernier pa ti éna enn séval ti vini ti pé gagn komié lékours.

- Wai, to ti pé dir mwa sa.

- Bé sann séval-la ek lot séval-la, kouma mo pou dir twa sa... Zot tom inpé kouzin.

- Inpé kouzin, ki vé dir sa?

- Bé sann séval-la so dada ek lot séval-la so papa, zot tom, kouma mo pou dir twa, dé charu bhai... To konpran la? Zot inn maryé dé ser.

- Ok, ok. Mo pé swiv twa-la. Kouma li apélé séval to pé dir la?

- Katarack

- Ki...

- Wai...Katarack

- To pa trouvé to aveg ! Enn séval gagn katarak kouma to krwar pou kapav galoupé.

- Non, séval-la so lizié bon li. Katarack so non sa....

- Li pou trouvé mem kot pou galoupé sa?

- Pa get so non twa...Enn tiyo sek sa. To met to lamoné lizié fermé.

- Bé kouma tonn gagn sa tiyo la toi?

- Mo pa dir twa mo kamwad la.

- Ki kamwad?

- To koné, sa propriéter-la so madam ti gagn enn mové malad. Tou kalité dokter linn geté, li pa pé bien mem. Enn mové mové malad sa.

- Vré? Ki malad sa?

- Enn malad fodré pa dir so non mem sa.

- Bé lerla?

- Lerla mo kamwad-la, li enn mam ek palfrénier sa séval-la li.

- Bé séval-la ki malad ouswa madam la ki malad?

- Madam-la. Atann... Mo kamarad-la inn dir palfrénier dir madam la, li pou fer rod médikaman dépi Madagascar li pou améné pou li.

- Lerla madam-la inn bien?

- Inn bien? Fodé gété kouma li finn réfer kan li’nn pran sa médikaman-la. To get li ar so to sapo bien kokas dan lékours, to pa pou kwrar.

- Lerla, tiyo kot to finn gagné?

- Bé madam, toulétan li finn dir mo kamwad-la, séki ou finn fer pou mwa, zamé mo pou kapav bliyé ou. Samem lerla li finn dir li, kan sa séval Katarack-la sorti, met enn ti zafer lor li.

- Seryé alor. Mo ava met enn ti lamoné lor li.

- Zis twa mo pé dir sa, akoz to enn kamwad ar mwa. Aster pa al rakont sa tou dimounn. Sa bann zafer malad-la tousala, pa bon mem rakonté sa.

- Ok, mo konpran. To kapav fer mwa konfians. 

Apré lékours:

- Inkrwayab sa...

- Zamé ti pou kwrar

- Enn bout néné mo dir twa, li perdi enn bout néné

- Mwins ki sa. Enn sévé pé sorti dan lot séval-la so néné fer li al gagné sa.

- Apré tou séki tonn rakont mwa, zamé mo ti pou pansé enn séval koumsa ti pou kapav perdi...

- Pourtan kouma mo dir mwa, li vinn dépi enn bon fami!

- Samem mo dir twa, bann zanfan zordi, fer zot fami gagn lahont...

- Enn dézoner pou so lafami...

- Sorpa bizin pé arazé pé get so piti pé fané koumsa...

- Mwa dan plas sorpa, mo tir sa dépi dan lékours mo fer li al saryé sarbon al livré.

- Selma enn zafer ki apré mo’nn al konn sa

- Ki zafer?

- Bé séval-la so papa enn gran sanpion mem sa.

- Wai to ti pé dir mwa.

- Bé selma, kan ki ti tipti li finn res plis ar so granper. Li pa’nn res ar so papa mem.

- Ein... Bé so granper-la pa ti enn bon séval?

- Non, li pa ti pé galoupé mem, sa mem bann-la ti pé fer li vey vey bann zanfan.

- Enn lamoné zété sa alor!

Publicité
Publicité
Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous.

Ailleurs sur lexpress.mu

Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires