Upclose de Malenn Oodiah

Avec le soutien de

Kapav apel sa rankont la Happy flower !

An mars lide pour fer enn liv inn kumans zerme...
E 9 mwa apre li enn realite. Ti baba la inn ne ! 
Merci a bann kamarad – bann “friends” lor face book kinn apresye bann foto ki monn poste e kinn sikzer mwa fer enn liv ou enn expo. Jack to premye responsab !

Monn amenn foto, bann artis- kreater inn transform bann foto pou fer enn bizou ... Guillaume, Axel, Adi, Up Close se nou liv... Mo kapav dir ki li enn liv-bizou…

Monn gagn usi lide pou dimann bann « friends » komant sertin foto… Ena pre 25 kinn reponn lapel. Merci zot tou. Enn lot lide ki monn ganie se dimann bann artis fer enn tablo inspire de bann foto. Nalini, Amrita, Magali ek Jean Marie inn dakor. E se zot tablo ki eskspoze isi. Me dan liv zot tablo prezan dan enn manyer spesial. Realite ogmante apel sa. Pou dekouver sa dan enn ti mama lor lekran. Enn rankont entre la fotografi et lapintir.

Upclose se fri enn pasion pou la natir, zarb, plant ek fler ki mo mama ek mo papa inn transmet mwa. E bondye kone - kouma nou dir - ki kantite la natir, bann zarb ek plant inportan. Up Close se enn kontribision pour sa priz de konsyans la.

Depi so konseption e dan bann letap so realizasion ziska prodwi final, ena enn for doz de sansibilite femininn dan Up Close. Enn sansibilite ki bizin ena de pli an pli so plas pou konstrir enn lavenir meyer, enn sosyete meyer. 
Ariv enn laz, ena enn dewar de transmisyon a bann zanfan, bann zenn, zenerasion ki pe monte.

Me avan mo donn enn kopi Up Close a mo de nies Emma e Léa, mo dir mersi Cedric kinn akeyer nou a Petrusmok zordi pour sa lansman la. Desam enn mwa spesyal. Up Close enn kontribision pou fer sa! »

*Up Close lancé le 7 decembre a Petrusmok LA LIBRAIRIE MAURICIENNE est sur les principaux points de vente a Rs 590 l’exemplaire. 

Publicité
Publicité
Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous.

Ailleurs sur lexpress.mu

Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires